Letenyéért Közéleti Egyesület Honlapja
platánfa
 Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-val támogassa egyesületünket!

 

A Letenyéért Közéleti Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című felhívásra benyújtott pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt címe: „KARÖLTVE KÖZÖSSÉGÜNKÉRT”
A támogatás összege: 24 972 624 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A megvalósítás tervezett befejezése: 2020.03.31
A projektazonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00259

A lekérdezés időpontja: 2024-07-19 22:10:20

A Letenyéért Közéleti Egyesület „KARÖLTVE KÖZÖSSÉGÜNKÉRT” című közösségfejlesztő projektjének rövid ismertetése

Projekt célja: a helyi közösségek megerősítésére, fejlesztésére, új csoportok létrejöttének szorgalmazása, segítése. A különböző korosztályok számára képzési, ismeretterjesztési, sportolási és szabadidős tevékenység lehetőségének megteremtése.

A hároméves projekt három 3 napos képzést tartalmaz alkalmanként 15 fő részvételével, melyek már nagy sikerrel lezajlottak. A 30 órás képzés végén a résztvevők tanúsítványt kaptak.

Település szépítő közösségi nap

Az önkéntes tevékenység keretében megvalósuló összefogás célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a zöld fontosságára, arra, hogy a városi tér a lakosságé, az ő kikapcsolódásukat, rekreációjukat hivatott szolgálni. Cél, hogy ráirányítsuk a célcsoport figyelmét a település zöldfelületeire, szépségére, értékeire és mindezek megőrzésének közös felelősségére. A közösen végzett településszépítés (pl.: utcabútorok lefestése, köztéri adventi koszorú készítése, Mindenki karácsonyfája díszítése, köztéri húsvéti dekoráció készítése, „A virágos Letenyéért” akció, a karácsonyi és a húsvéti kirakatversenyek meghirdetése, jutalmazása, fa-, virágültetés) erősíti a környezettudatos szemlélet kialakulását, a helyi identitás tudat erősödését és e mellett kiváló közösségépítő program is egyben.

Jó gyakorlatok átadása – önképzés

A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely a helyi közösségi, társadalmi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. A mintaértékű gyakorlat helyi alkalmazása közösségi szinten is alkalmazható, megfelelő innováció, gyakorlat, amely a közösségre fejlesztő hatással van. A jó gyakorlatok megismerése és későbbi adaptálása központi szerepet tölt be az Európai Unió által támogatott tágabb fejlesztési környezetben, hiszen a horizontális tanulás hatékony eszköze. Az önképzés keretében a szervezet tagjai számára önálló tanulással elérhető, a közösségszervezéshez, önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezéséhez kapcsolódó jó gyakorlatokat, módszereket, eredményeket bemutató kiadványokat, könyveket kívánunk beszerezni, melyek a szakmai fejlődést segítő tudás megszerzését-, ezáltal a projekt eredményes megvalósítását támogatják.

Szívességbank készítése

A szívességbank program olyan koncepció kidolgozását jelenti, ahol a szívesség adása és elfogadása szerepel a program fókuszában. Szívességet helyi szinten sokféleképpen lehet adni. A helyi szakértők felmérik és megfogalmazzák a helyi szinten jelentkező igényeket és felajánlásokat, amire szívességcsere programot – kampányt terveznek. A tevékenység ezáltal a közösség önkéntes tevékenység keretében igényelt és biztosított szolgáltatásainak összegyűjtéséről, felméréséről; valamint ezek megvalósulását biztosító rendszer kialakításáról szól.

Sport program

A lakosság számára különösen fontos a sport, a mozgás gyakorlása, ami által a szervezetük erősebb lesz, ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben. A rendszeres testmozgást népszerűsítő csoportos alkalmak szervezésének célja ezért az életmód változtatás motiválása, az egészséges életmód népszerűsítése, olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz. E mellett a csapatsportok gyakorlása új közösségek kialakulását is eredményezi.

Közösségi találkozó program

A fórum alkalmával a helyi kisközösségek adott társadalmi témakörrel kapcsolatban oszthatják meg információikat, kérdéseiket, és válaszokat kapnak problémáikra. A közösségi alkalmak erősítik a legjobban a helyi közösségeket, hiszen ezeken az alkalmakon kötetlenül, baráti beszélgetésként lehet megvitatni a helyi igényeket, ötleteket, kéréseket.

Ifi-akadémia programsorozat

A programsorozat célja biztosítani a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, egy olyan helyi közösség kialakítása által, ami az ifjúsági korosztályt csoportos formában segíti a problémák megoldásában, a konfliktusok, krízis helyzetek megelőzésében és kezelésében. Szakértők bevonásával, kooperatív technikák alkalmazásával olyan témákat dolgozunk fel a fiatalokkal, mint az esélyegyenlőség és sztereotípiák, hatékony idő- és pénzgazdálkodás, egészséges életmód, alapvető állampolgári ismeretek, konfliktuskezelési technikák. Mindezek pozitívan hatnak az önkifejezési készségek kialakítására és mélyítésére, a gyakorlati képességek fejlesztésére; feladattudatosságra, az egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás fejlesztésére, amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége. Mindezeken keresztül segítjük, hogy környezetük iránt nyitott, érdeklődő, a társadalmi életbe aktívan bekapcsolódó, értékorientált fiatalokat neveljünk.

Családi életre nevelés program

Ezen foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik megoldásokat találni a nehéz előrelépés, az emberismeret, az önismeret és a társismereti témaköreiben. Emellett segít az egyénnek, hogy megtalálja belső, eddig rejtett tartalékait. Megtanít arra, hogy hogyan lehet stabil érzelmi tónusra és gyors döntési képességre szert tenni minden helyzetben. Az eredmény egy biztosabb, határozottabb habitus, nyíltabb, lehetőségekben jóval gazdagabb élet. Az eredmény a kiegyensúlyozott, stresszt jól kezelő személy és a boldog, harmonikus család.

Életvezetési tanácsadás – program

A tanácsadás során a résztvevők kommunikációs képességét és személyes hatékonyságát egyénileg növeljük, szakértők bevonásával, tanácsadási módszereik segítségével komplex módon. Lehetőség van interaktív és kooperatív munkára, mely szintén elősegíti a személyiségfejlődést.

A projekt keretében 3 alkalommal tartottunk nagyrendezvényt, min. 300 fő részvételével.

Hagyományőrző nap – nagyrendezvény

Törekvésünk a nemzetet éltető hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése, ezekről pozitív élményekhez juttatni a számítógépes világban élő fiatalokat. A rendezvény során a bevont fiatalokat megismertetjük a magyar néphagyományokhoz köthető szokásokkal. Az egész napos program során hagyományos népi mesterségeket bemutató kézműves udvarral és interaktív foglalkozásokkal, kulturális zenés és énekes előadásokkal színesítve ismerhetik meg a fiatalok a mára már szinte teljesen eltűnt hagyományokat, mesterségeket. A rendezvénynek gasztronómiai vonala is volt, melynek keretében egyrészt a helyi idősebb korosztály bevonásával a feladatra vállalkozó idősebb „nagymamák” hagyományos népi ételek elkészítésére tanították a fiatalokat. A programhoz kapcsolódóan a megelőző héten önkéntességen és szolidaritáson alapuló ruha-csere akciót is szerveztünk. A rendezvényt továbbá egész nap kulturális-, szabadidős- és szórakoztató programokkal, népi étel készítő versennyeel színesítettük, melyek segítették a célcsoport elérését, és lehetővé tették a helyi lakosság és számos civil szervezet bevonását, támogatva az eredmények elterjesztését.

Együtt közösségben – civilnap rendezvény

A megrendezett civil nap célja a helyi civil és kulturális élet fellendítése, színesítése, a környező települések civil szervezeteivel, csoportjaival és a meghívott, az ország más részéről érkező civil csoportokkal való baráti együttműködés kialakítása, ezáltal erősítve és őrizve a falvak kultúráját, a hazai és a nemzetközi kulturális párbeszédet. A rendezvényen a meghívást elfogadó civil csoportok bemutathatták a saját művészeti vagy szakmai programjaikat, e mellett többek között népi mesterségeket bemutató kézműves udvar kialakításával, civil kerekasztal fórummal, helytörténeti vetélkedővel színesítettük programkínálatunkat.

3 generációs találkozó nagyrendezvény

A 3 generációs családi nap lehetőséget nyújtott arra, hogy a különböző generációk minőségi időt tudtak együtt tölteni. Mindezt színes programokkal valósítottuk meg: LKE kutyasuli bemutató, elszármazottak találkozója, kézimunka kiállítás megnyitó, emlékfa ültetés, előadások, helyi süteménysütő verseny, gobelin készítő verseny, költői est, tanácsadások, ügyességi és logikai játékok, családi vetélkedők, népi játék verseny, közös ebéd, közös szórakozás, a 30 éves a város kapcsán a 30 évesek köszöntése. Ezen a napon a közös élményeké volt a főszerep, ahol mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló kikapcsolódási, szórakozási, művelődési lehetőséget.

Nemzetiségek Napja – program

A társadalmi béke és együttélés elősegítése érdekében az események során lehetőséget biztosítunk a településen és környékén lévő nemzetiségek bemutatkozására, kultúrájuk, szokásaik megismertetésére. Más nemzetek hagyományainak, szokásainak tudatosítása gazdagítja a települési közösséget.

A településen jellemző a fiatalok elvándorlás, ezért a rendezvény célja az is, hogy felhívja a fiatalok és családjuk figyelmét a település értékeire. Ezért tematikus programként a térség múltját és értékeit megismertető helytörténeti versenyt szervezünk a fiatalokból szerveződő csapatoknak, mely során bejárják a települést, a jelentősebb és nevezetesebb helyszíneken ismeretterjesztő célú interaktív játékokat, feladatokat oldanak meg. Ezzel növeljük a fiatalok elköteleződését lakóhelyük iránt, és segítjük gyökereik megismerését. A programhoz kapcsolódóan a megelőző héten önkéntességen és szolidaritáson alapuló akciót is szervezünk. A helyi hagyományokat, kultúrát bemutató rendezvény szervezése által megvalósul a közösség összetartásának erősítse, a különböző nemzetiségekhez tartozók együttélésének javítása, egymás kölcsönös tiszteletének elősegítése, az identitástudat növelése.

Szívességcsere program

A Szívességcsere, Szívességbank tevékenység keretében összegyűjtött – közösség önkéntes tevékenysége keretében igényelt és biztosított – szolgáltatások megvalósítása a kialakított rendszerleírásnak megfelelően. A Szívességcsere program legfontosabb alapelve a felajánló és az igénybe vevő kölcsönös tisztelete egymás iránt, valamint az önkéntesség. A szívességcsere a szereteten és a bizalmon alapszik. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes, vagyis pénzt nem lehet adni és kérni a szívességekért cserében. A felhasználó három szolgáltatás igénybevétele után egy szívességet köteles felajánlani.

Ifjúsági program

A program célja a résztvevők belső motivációjának felkeltése a lelki egészség megszerzésére, megőrzésére, erősítésére. A foglalkozáson az ifjúság, a fiatalok megszólítására helyezzük a hangsúlyt, pl. hogy egyszerű feszültségkezelő technikák módszerét tanulják meg a résztvevők, azt hogy hogyan kell a mindennapi stressz mértékét abban a tartományban tartani, amikor még nincs romboló, pusztító hatása. Ezek a technikák segítik az önismeretet is, ezzel is hozzájárulva a résztvevők lelki egészségének megőrzéséhez és növeléséhez. E mellett a klubfoglalkozások során lehetőséget kívánunk biztosítani a fiataloknak alkotó, művészeti tevékenységek kipróbálására, gyakorlására is, hiszen ezek a tevékenységek bizonyítottan pozitívan hatnak az önkifejezési készségek kialakítására és mélyítésére, a gyakorlati képességek fejlesztésére; feladattudatosságra, az egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás fejlesztésére, amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége. Összességében egy olyan ifjúsági közösség kialakulását kívánjuk elősegíteni, melynek klubalkalmai során a résztvevőknek lehetőségük van egymással őszintén beszélni, gondjaikat megosztani, segítséget kérni és kapni egymástól.

Idős-Töltés! Program

Az ember társas lény és ez nem változik az évek múlásával sem. Gondolnunk kell az idősebb generáció szociális életére is, ezért megalakul a 60 év feletti idősödő és idős személyek számára egy közös, kötetlen beszélgetős foglalkozás, szakértő vezetésével. A foglalkozások résztvevői kötetlenül, bizalommal beszélgethetnek aktuális témákról, az aktív nyugdíjas élet lehetőségeiről, magánéleti örömeikről, nehézségeikről és saját magunkról. (kedvenc versem-idézetem, diaképes, vagy vetített képes előadások, kézműves foglalkozás, gyógynövények jótékony hatásai, társasjáték - ki mit tud?, stb témákkal foglalkozunk).

Generációk közötti érzékenyítő program

Ma Magyarországon 6 generáció (Baby boomerek, az Építők generációja, az X generáció, az Y generáció, a Z generáció és az Alfa generáció) éli az életét, és mint azt tapasztaljuk is, közöttük a párbeszéd nem mindig zökkenőmentes. A program célja átgondolni a kommunikációnkat, fejleszteni a résztvevők személyes hatékonyságát és kommunikációs képességeit, hogy képesek legyenek a családi életük és a munkájuk során felmerülő újszerű, váratlan, a szokásostól merőben eltérő kommunikációs helyzetek megoldására közvetlen környezetükben, közösségeikben társaikkal, a családtagokkal, munkatársakkal való hatékony kommunikációra.

Közösségi kezdeményezések létrehozásának és működtetésének gyakorlata

Az Érzékenyítő tréning célja, a diszkriminációra vonatkozó ismeretek átadása, bővítése, a diszkriminációval szembeni hatékony fellépés elősegítése, a fogyatékossággal élő és/vagy munkaerőpiacon védett tulajdonsággal rendelkező személyekkel kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek leküzdése, saját élményen keresztül a résztvevők attitűdjének formálása. Cél a közösségben esetlegesen megjelenő diszkriminációs tendenciák felismerése, a kezelésükre módszertani ismeretek átadása.